KOMMUNIKÉ FRÅN IMPACT COATINGS AB (PUBL) ÅRSSTÄMMA

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB (publ), vars aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm First North. På årsstämman deltog 21 personer representerande 9,6% av det totala röstetalet.

På årsstämman beslutades bland annat:

Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning för 2018.

Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett fritt eget kapi-tal, inklusive årets resultat, om SEK 43 734 806 överförs i ny räkning.

Att tidigare verkställande direktör Henrik Ljungcrantz ej beviljas ansvarsfrihet.

Att styrelseledamöter och verkställande direktör Torbjörn Sandberg beviljas ansvarsfrihet.

Att till styrelse välja om Mark Shay, Jan-Eric Sundgren, Christian Sahlén, Lars-Gunnar Skötte samt Tanja Vainio och att till styrelseordförande välja om Mark Shay.

Att arvode om SEK 180 000 ska utgå till styrelsens ordinarie ledamöter och arvode om SEK 300 000 ska utgå till styrelsens ordförande, med inget ytterligare arvode för utskottsarbete.

Att till revisor välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”), med huvudansvarig revisor Johan Palmgren.

Att anta valberedningens förslag till procedur för att utse kommande valberedning.

Att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teck-ningsoptioner och/eller konvertibler.

Att bemyndiga styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i sam-band med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För mer information kontakta: 

Mark H. Shay, CFA
Styrelseordförande
Tel. +46 765 96 62 38 eller e-mail: mark@accendofund.com
 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019, kl. 16:30 CEST.

-------------------------------------------------------------------------------

Om Impact Coatings AB

Impact Coatings utvecklar och levererar världsledande teknologi för industriell PVD-beläggning med inriktning mot bränsleceller, dekorativa, metalliserade och reflektorapplikationer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer – ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings marknadsför beläggningsmaskiner under varumärket INLINECOATER™ och beläggningar under MAXPHASE™.

Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Certified Adviser är Redeye AB, som nås via Certifiedadviser@redeye.se eller +46 (0)8 121 576 90.

Bilagor:
Release